Każdy z uczestników musi zapoznać się dokładnie z regulaminem i waiver!!!

 Waiver pielgrzymki - zapoznaj sie z nim kliknij tutaj 

CEL PIELGRZYMKI


Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze dziękczynno – pokutnym. To wspólnota chrześcijańska w drodze, którą łączy modlitwa i pasja do jazdy na rowerze.
Celem pielgrzymki jest:
• ożywienie wiary, ubogacenie ducha poprzez praktykę modlitwy,
• wyjednanie łask poprzez modlitwę i trud pielgrzymi,
• formowanie postawy chrześcijańskiej
• tworzenie wspólnoty między ludźmi
W związku z tym organizator wymaga od uczestników:
• uczestnictwa we wszystkich przewidzianych punktach pielgrzymki (modlitwa, Eucharystia),
• wstrzemięźliwości od napojów alkoholowych, papierosów, środków odurzających itp.,
• gotowości do budowania wspólnoty (zakaz słuchania muzyki w czasie jazdy),
• troski o współtowarzyszy pielgrzymki poprzez wzajemną pomoc (w szczególności czekania na tych, którzy są w tyle), szacunku, kultury słowa.

WARUNKI UCZESTNICTWA


Udział w pielgrzymce może wziąć każdy, kto zaakceptuje jej religijny charakter i regulamin, dokona zapisu, zapłaci opłatę pielgrzymkową oraz podporządkuje się poleceniom organizatora.
Wymagania wiekowe
W pielgrzymce mogą wziąć udział tylko osoby od 18 roku życia.

Wymagania zdrowotne
Składający zgłoszenie jednocześnie oświadczają, że są w stanie zdrowia i kondycji, które umożliwiają im aktywny udział w pielgrzymce.
Uczestnicy zobowiązują się do wycofania swojego zgłoszenia, w razie gdyby ich stan zdrowia zmienił się na taki, który nie spełnia wymogu, o którym mowa wyżej.
Uczestnicy są zobowiązani do poinformowania organizatora o przewlekłych chorobach i o zażywanych stale lekach.
 
Wymagania techniczne

Każdy z pielgrzymów powinien posiadać:
• Sprawny technicznie rower
• Rowery elektryczne i rowery ze wspomaganiem elektrycznym są NIEDOZWOLONE!!!
• Rower powinien być zaopatrzony w sprawne hamulce, zapasową dentkę, szkło odblaskowe czerwone z tyłu, sprawnie działające oświetlenie (przód i tył), działający sygnał dźwiękowy, bidon.
• Kask, okulary, wygodny strój pozwalający swobodnie poruszać się na rowerze i dostosowany do różnych warunków atmosferycznych, nakrycie głowy, plecak lub torbę na rower, śpiwór i karimatę, przybory do codziennej higieny osobistej, różaniec, zapas leków, jeśli takowe zażywa.

SPOSÓB PIELGRZYMOWANIA


Każdy uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości i znać przepisy ruchu drogowego. Pielgrzymka będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność, bezwzględnie przestrzegać przepisy ruchu drogowego oraz stosować się do uwag służb porządkowych. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. Na trasie uczestnicy poruszają się prawą stroną drogi 30-50 cm od jej krawędzi w 20 osobowych kolumnach jadąc jeden za drugim. Skład każdej kolumny zostanie ustalony przed pielgrzymką, a wszelkie zmiany dokonywane w trakcie pielgrzymki dopuszczalne są za zgodą przewodników grup. Między kolumnami odległość powinna wynosić 50-100 m. W kolumnie należy poruszać się z prędkością dostosowaną do innych rowerzystów, zachowując bezpieczną odległość od poprzedzającego rowerzysty. Niedopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa, ciągłe zmiany pozycji i opuszczanie kolumny bez konieczności i bez wiedzy przewodnika i opiekunów. W czasie jazdy zabrania się: ścigania pomiędzy uczestnikami, wypuszczania kierownicy z rąk (zawsze należy trzymać kierownicę przynajmniej jedną ręką), zdejmowania stóp z pedałów, rozmawiania przez telefon komórkowy, pisania i czytania smsów oraz słuchania muzyki.

Postoje będą odbywały się w wyznaczonych, bezpiecznych miejscach. Wówczas nie wolno przebywać na drodze, oddalać się od grupy bez poinformowania przewodnika. Na postojach i noclegach należy poszanować mienie prywatne i publiczne, zachować porządek i czystość. Czas postoju określa przewodnik grupy podając wszystkim czas odjazdu. Wówczas należy bezzwłocznie przygotować się do jazdy.
W razie awarii roweru należy powiadomić serwisantów i zamykającego grupę o zaistniałej sytuacji, zjechać na pobocze drogi, usunąć awarię i dołączyć do najbliższej grupy jadąc z nią do postoju i tam dopiero dołączyć do swojej grupy powiadamiając o swoim powrocie przewodnika.
W przypadku nagłego zatrzymania z powodu wypadku, (karambolu), itp. cała grupa natychmiast opuszcza jezdnię, schodząc na pobocze, skraj drogi lub przyległy wolny teren tak, aby nie tamować ruchu i by inne grupy mogły bezpiecznie przejechać. Należy udzielać pomocy poszkodowanym z zachowaniem warunków bezpieczeństwa.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych na trasie należy o nich bezzwłocznie powiadomić przewodnika grupy i służbę medyczną.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW


Uczestnicy biorą udział w pielgrzymce na własną odpowiedzialność.
Uczestnicy pielgrzymki biorą na siebie pełną odpowiedzialność za szkody poniesione w trakcie trwania pielgrzymki a także za szkody spowodowane podczas pielgrzymki, w szczególności te wynikające z własnej lekkomyślności, brawury jazdy, braku zachowania przepisów ruchu drogowego, bądź nieposzanowania miejsca noclegowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyżej wymienione szkody.

INFORMACJE


Wszyscy uczestnicy podpisują oświadczenie o przestrzeganiu regulaminu i stanie zdrowia.

Powrót z Amerykańskiej Częstochowy do miejsca zamieszkania każdy pielgrzym zapewnia sobie we własnym zakresie, organizator nie odpowiada za organizacje transportu powrotnego.

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU


Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z pielgrzymki w przypadku, gdy rażąco naruszył on niniejszy regulamin, bądź złożone w zgłoszeniu oświadczenie.
Nie przestrzeganie regulaminu, poleceń organizatora, postawy niezgodnej z celami i duchem pielgrzymki może spowodować wykluczenie z Pielgrzymki. Osoba wykluczona wraca do domu na własny koszt.
Osobie wykluczonej z pielgrzymki nie przysługuje zwrot kosztów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Niniejszy regulamin obowiązuje w czasie trwania pielgrzymki. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Wszelkie roszczenia wynikając z braku uregulowania postanowieniami regulaminu będą rozstrzygane na drodze sądowej przez sąd wyznaczony przez adwokata piegrzymki. Wszelkie kwestie, które nie są uregulowane postanowieniami regulaminu rozstrzyga kodeks cywilny. Każdy z uczestników podpisuje się na liście organizatora, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.